O nás

Základní škola

         Naše malotřídní škola je tvořena 1. stupněm základní školy a je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy). Je spojená s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí vzdělávacího procesu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni zpravidla do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny.

           Možnost splnit povinnou školní docházku na 2. stupni mají naši žáci zajištěnu ve spádové úplné škole, a to Základní škole Jelínkova 1, Rýmařov, se kterou úzce spolupracujeme.

Ve škole pracuje také množství zájmových útvarů, vedených převážně učiteli školy. Kroužky se každoročně obměňují dle zájmu žáků a zaměření učitelů. Škola poskytuje těmto zájmovým útvarům prostorové i materiální zázemí, ve druhém patře se nachází keramická dílna, zájmovým kroužkům a útvarům je k dispozici samostatná učebna.

Mateřská škola

Mateřská škola má dvě heterogenní třídy.

Je jedinou mateřskou školou v obci s tradicí od roku 1946.

Usilujeme o zajištění dostatku rozmanitých a pro děti zajímavých činností, které jsou dětem nabízeny (pedagogický styl s nabídkou), o přijetí dítěte v jeho identitě, s úctou k jeho osobě, o zajištění přiměřenosti výchovných požadavků, konkrétních zkušeností a prožitků, vymezení pravidel, v nichž se bude dítě s jistotou pohybovat. V rámci vzdělávacích aktivit a činností využíváme prvků programu”Začít spolu”.

Respektujeme vývojové a individuální předpoklady dítěte (individualizace). Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace (docházení do MŠ v pravidelných krátkých intervalech, postupné prodlužování doby pobytu. Rozvíjíme zájmy dítěte možností výběru nabízených činností, her a aktivit v centrech a koutcích během dne, dále také možností navštěvování zájmových kroužků (Sportovně-pohybové hry pro malé školáky, Miniškoláček, Keramická dílna, MDS). Dětem předškolního věku a dětem
 s OŠD zajišťujeme individuální přístup při přípravě na školu formou individuálních a skupinových činností, dětem s vadou řeči individuální odborné konzultace ve spolupráci s rodiči.

Školní družina

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Horní Město naplňuje jedno oddělení do počtu maximální kapacity 30 žáků. V oddělení může být zařazeno nanejvýš 5 integrovaných žáků. Školní družina je určena pro žáky I. stupně základní školy (1. – 5. ročník). Do školní družiny se přednostně zařazují žáci, jejichž bydliště je mimo místa, kde se školy nachází (dojíždějící žáci) a žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni.

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. I pro školní družinu platí obecný cíl – výchova všestranně a harmonicky rozvinutého člověka a to pomocí složek výchovy, označených jako rozumová, mravní, tělesná, estetická a pracovní. Chceme u dětí rozvíjet dovednosti potřebné pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit mimo vyučování ho vybavit dovednostmi, vědomostmi a postoji. Chceme posilovat osobnost každého jedince. Klademe důraz na vhodnou motivaci, radost z činností a povzbuzování. Důležitou úlohu má školní družina také v prevenci patologických jevů.