Projekty

Do jakých projektů jsme v současné době zapojeni?

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění péče o děti prostřednictvím aktivit (vybudování a zajištění provozu dětského klubu a realizací příměstských táborů). Realizací projektu chceme zlepšit podmínky pro to, aby rodiče dětí
na 1. stupni ZŠ mohli být zaměstnaní a aby o jejich děti bylo postaráno v ranních i v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/ v základní i mateřské škole, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na spolupráci s rodiči dětí/žáků, na spolupráci s veřejností. Aktivitami projektu například jsou projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu, odborně tematická setkávání s rodiči, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, komunitně osvětová setkávání, zřízení Badatelského klubu, Klubu zábavné logiky a deskových her, Čtenářského klubu, vzájemné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem apod.).

Vybudování dvou odborných učeben. Přírodovědná učebna (bude sloužit i pro výuku pracovních činností a Badatelský klub naší školy) a jazyková učebna (bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, pro jazykové kurzy apod.). Povinnou součástí projektu je zajištění bezbariérovosti naší školy.

Projekt je založen na partnerství tematických pracovních skupin MAP, rodičů, základních škol, mateřských škol, obcí, neziskových organizací, agentur pro sociální začleňování, ale také odborné i široké veřejnosti našeho rýmařovského regionu. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.